Obavještenje o odlaganju javne tribine

09 nov 2020

Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava javnost o odlaganju javne tribine za Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za postrojenje za skladištenje goriva sa pripadajućom opremom na urbanističkoj parceli UP7, koju čini dio kat.parc.br. 1117/1 i dio kat parc.br. 1144/1 KO Radovići i dio akvatorijuma, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36“, opština Tivat, a koja je bila zakazana za četvrtak 12.11.2020. godine.

O održavanju javne tribine za predmetni Elaborat javnost će biti blagovremeno obaviještena.