OBAVJEŠTENJE SEKRETARIJATA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKU EFIKASNOST

02 sep 2016

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 80/05 i „Sl.list CG“, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13) Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Boris Božinović iz Tivta, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za održavanje glisera na kat.parceli br. 933 KO Mrčevac, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana Gradiošnica, opština Tivat.
U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, I sprat, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na sajtu Opštine Tivat.


Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, ili na e-mail biljana.krivokapic@opstinativat.com, je petak 16.09.2016. godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u četvrtak 15.09.2016. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali, u zgradi organa uprave Opštine Tivat.

Kompletnu dokumentaciju mozete pregledati na sledećem linku - dalje