OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV KORUPCIJE

05 dec 2017

Opština Tivat obilježila je Međunarodni dan borbe protiv korupcije, koji se u svijetu obilježava 9. decembra, na preporuku Ujedinjenih Nacija i to od 2004. godine. Opštinski Tim za izradu i praćenje strateških antikorupcijskih dokumenata upriličio je sastanak sa predstavnicima organa lokalne samouprave, savjetima i pravnim licima čiji je osnivač Opština, sa ciljem prezentovanja aktivnosti Opštine Tivat kada je u pitanju borba protiv korupcije, odnosno izrada strateških dokumenata u ovoj oblasti, praćenje i primjena mjera koje su propisane ovim dokumentima.  

Opštinski tim za borbu korupcije čine: ispred NVO sektora Đorđe Trajčevski, kao predstavnik medija Zora Krstović, isred inspekcijskih organa Sanja Francesković, a ispred zaposlenih u lokalnoj upravi Tatjana Jelić i Rajka Jovićević.Prisutne je ispred Tima pozdravila koordinatorka istog i  menadžer integriteta u Opštini Tivat Jela Mrdak. „O korupciji se prije desetak godina tek šaputalo, ali iz godine u godinu raste netolerancija, jer korupcija destabilizuje društvo u cjelini i ugrožava vladavinu zakona. Često čujemo da je korupcija „način života“, ali naša je poruka da bi svaki pojedinac imao koristi od suprotstavljanja ovoj razarajućoj pojavi“, navela je Mrdak dodajući da se korupcija „može pobijediti“ samo sistemski, odnosno da je potrebno izgraditi sistem koji bi  je onemogućio.

Članica tima ispred zaposlenih u lokalnoj upravi, Tatjana Jelić, predstavila je aktivnosti Opštine Tivat u proteklom periodu. “Često se kaže da su lokalne uprave “posebno” osjetljive na korupociju. Ja ne bih koristila ovaj termin već bih rekla da su lokalne uprave “takođe” osjetljive na korupciju. Osjetljivost na ovu pojavu postoji u svim oblastima. U proteklom periodu izrađen je Akcioni plan za borbu protiv korupcije opštine Tivat za period 2017-2018. koji sadrži 7 strateških ciljeva.  Od 51 aktivnosti predviđene ovim Planom, realizovano je njih 26“, kazala je Jelić.

Zaključeno je da Opština Tivat ima kontinuitet kada je u pitanju transparentnost rada uprave i omogućavanje učešća građana kroz brojne okrugle stolove, javne rasprave, institut slobodne stolice, angažovanje građana u okviru NVO sektora, primjenu „Sistema 48“. U proteklom periodu značajno je uvećan broj internih pisanih procedura u Opštini Tivat. Jedan od ciljeva Akcionog plana jeste i povećana transparentnost u oblasti raspolaganja imovinom i upravljanju prostorom. Po ocijeni Tima ovo će biti najzahtjevniji zadatak posebno kada je u pitanju evidentiranje opštinske imovine. Od ogromne je važnosti pravilno otpočeti i sprovesti ovaj kontinuirani proces.

Đorđe Trajčevski je doprinio radu Tima kroz predlog implemenmtacije „Građanske povelje“. „Građanska povelja“ je, po riječima Trajčevskog, dokument koji je namijenjen javnoj administraciji i omogućava „povećanje transparetnosti i odgovornosti njihovog rada“. Kroz kratak istorijski pregled postojanja „građanske povelje“, istaknut je njen uticaj na povećanje kavliteta javnih usluga i sprečavanje razvoja korupcije.

Tokom sastanka bilo je riječi i o izradi Plana integriteta u Opštini Tivat, kojim sepodiže svijest o slabim tačkama i ranjivosti na koruptivne pojave, a cilj je spriječiti i upozoriti na korupciju. Nakon sastanka podijeljen je promo material o prevenciji korupcije u javnim nabavkama, o zaštiti zviždača i prijavljivanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na korupciju, ali i materijal koji objašnjava šta je lobiranje, kao i kako prijaviti korupciju.

post slika