Odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju TS 10/0,4 kV sa uklapanjem u 10 kV mrežu

13 jan 2022

Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila je Opštinu Tivat da je nosilac projekta „PM Power” d.o.o. iz Tivta, adresa Obala bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju TS 10/0,4 kV sa uklapanjem u 10 kV mrežu na UP4-2 koju čine djelovi katastarskih parcela broj 551/19, 565/2 i 965/41 i dio UP4-1, koju čine djelovi katastarskih parcela broj 551/37, 565/7 i 965/48, KO Tivat, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ul. IV proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, kao i Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu www.epa.org.me ili www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 19.01.2022.godine.

Obavještenje - detaljnije

Dokumentacija - PDF