Odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za samouslužnu perionicu

31 okt 2022

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „Autohaus D&D“ doo iz Tivta, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za funkcionisanje poslovnog objekta – samouslužne perionice i kancelarijskog kontejnera na dijelu urbanističke parcele UP 1, koju čine dijelovi katastarskih parcela br. 1165, 1166, 1167, 1168/2 i 1163 KO Mrčevac, u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova (srijedom od 8 do 14 časova), kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja, u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijata za uređenje prostora, je utorak 08.11.2022.godine.

Obavještenje - detaljnije

Dokumentacija -  PDF