Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- izmještanje postojećih 35 Kv kablovskih vodova

28 okt 2022
Odluka o  izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- izmještanje postojećih 35 Kv kablovskih vodova koji prelaze preko kat.par.br. 405/1 i 405/2 KO Mrčevac koje formiraju urbanističku parcelu broj UP 1 u zahvatu DUP-a "Mrčevac" ("Sl.list CG- opštinski propisi", br. 20/13) na novu trasu preko kat.par.br. 405/2 i 1298/1 KO Mrčevac i 4892/1 i 4621 KO Tivat" - detaljnije
Programski zadatak sa elementima urbanističko tehničkih uslova, za predmetni objekat od lokalnog opšteg interesa - detaljnije