Odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za uređenje plaže Pržna

15 feb 2023

Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila je Sekretarijat za uređenje prostora da je nosilac projekta „QD Hotel and Property Investment Montenegro“ d.o.o. iz Tivta, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za uređenje plaže Pržna, na katastarskoj parceli 587 KO Milovići, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine Ul. IV proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, radnim danima od 9 do 12 časova, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa veb-sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me, kao i veb-sajta Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do ponedeljka 20.02.2023. godine.

 

Dokumentacija - PDF

Obavještenje o javnom uvidu u dokumentaciju - PDF