Odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za vile u funkciji turizma sa podzemnom garažom

29 nov 2021

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava da je nosilac projekta „La Perla Hospitality“ doo iz Tivtapodnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za vile u funkciji turizma sa izgradnjom podzemne garaže, na urbanističkoj parceli br.4, koju čini kat.parcela br.68/1, KO Milovići u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i 28“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova (srijedom od 8 do 14 časova), kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja, u pisanoj formi na adresu Opština Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, je do srijede 08.12.2021.godine.

Dokumentacija - PDF