ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE BENZINSKE PUMPE NA UP184

05 apr 2019

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavjestila je Opštinu Tivat  da je nosilac projekta, „Jugopetrol” a.d. iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije benzinske pumpe na UP 184 , koju čine kat.parcele br. 991 I 992/2 KO Tivat, u zahvatu DUP-a Mažina, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu www.opstinativat.com.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice, IV proleterske 19, je do 12.04.2019.godine.

Dokumentacija - PDF