Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa- izmještanje postojećih 35 Kv kablovskih vodova

29 apr 2022

Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa- izmještanje postojećih 35 Kv kablovskih vodova koji prelaze preko kat.par.br. 405/1 i 405/2 KO Mrčevac koje formiraju urbanističku parcelu UP 1 u zahvatu DUP-a "Mrčevac" ("Sl.list CG- opštinski propisi", br. 20/13) na novu trasu preko kat.par.br. 405/2, 1298/1 sve KO Mrčevac i 4892/1 i 4621 sve KO Tivat - PDF