ODRŽANA RADIONICA NA TEMU „IZRADA ANTIKORUPCIJSKOG STRATEŠKOG I AKCIONOG PLANA ZA LOKALNU UPRAVU TIVAT“

10 okt 2013

U sali opštine Tivat 8. i 9. oktobra održana je radionica za članove radnih grupa za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Tivat a u sklopu šireg projekta Instituta Svjetske banke „Gradovi bez korupcije, gradovi sa budućnošću“ koji će se implementirati prema Sporazumu o saradnji koji je potpisala opština Tivat i Proffs Training&Consulting. Radionici je prethodila anketa svih zaposlenih u Opštini Tivat koja je rezultirala utvrđivanjem opšte dijagnoze u pogledu osjetljivosti na korupciju javnih usluga i aktivnosti organa lokalne uprave, službi i javnih službi. Na osnovu Opšte dijagnoze sačinjena je i dubinska analiza uzroka osjetljivosti na korupciju u indetifikovanim oblastima, kao i formiranje radnih grupa od strane predsjednika opštine kako bi se identifikovali i analizirali uzroci koji stvaraju osjetljivost na korupciju. Cilj dvodnevne radionice je bio da članovi radnih grupa koje je Predsjednik formirao svojim rješenjem u oblasti Javnih nabavki roba i usluga; Upravljanja javnim uslugama; Upravaljanja javnom imovinom; Upravljanja ljudskim resursima; Izdavanje dozvola i Inspekcijski nadzor uz pomoć korupcijskog praktičara Emine Abrahamsdotter zajednički utvrde strateške ciljeve, mjere, aktivnosti, nosioce aktivnosti rokove i indikatore uspjeha. Inače radnim grupama je kao osnov za rad ponuđen radni materijal Lokalnog plana za borbu protiv korupcije koji je uža radna grupa sačinila na osnovu Modela Akcionog plana za borbu protiv korupcije koji je urađen od strane ZOCG ,MUP-a Crne Gore u organizaciji i uz stručnu i tehničku pomoć OSCE kancelarije u Crnoj Gori. Poseban kvalitet održane radionice, kojoj su prisustvovali svi članovi radnih grupa, je bio njen interaktivan karakter. Na radionici su dogovoreni dalji koraci na finalizaciji Nacrta Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Tivat.

 

post slika