OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE – Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode

24 feb 2014
 
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode - PDF

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode - PDF

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj - dalje
 - BUDŽET
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Tivat za 2019. godinu - detaljnije

 - Odluka o budžetu opštine Tivat za 2019. godinu - PDF

- Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.godinu - PDF

- Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje troskova izborne kampanje politickih subjekata prema osvojenim mandatima - dalje

- Odluka o visini sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2016 godinu. - dalje
 

 - Odluka o načinu i rokovima plaćanja turističke takse - dalje
  ( 7 sjednica SO Tivat od 20.03.2013)

 - Odluka o lokalnim administrativnim taksama - detaljnije
  (19 sjednica SO Tivat od 29.12.2011)

 

- Odluka o lokalnim komunalnim taksama- PDF
  (18 sjednica SO Tivat od 28.11.2014)

- Odluka o izmjenama Odluke o najnižem iznosu zakupnine poslovnog prostora i zemljišta na kojem opština ima pravo svojine - PDF
  (16 sjednica SO Tivat od 25.03.2011)
- Odluka o najnižem iznosu zakupnine poslovnog prostora i zemljišta na kojem Opština ima pravo svojine - PDF
  (14 sjednica SO Tivat od 30.09.2010)

- Odluka o dopuni  odluke o uslovima i načinu izvođenja muzike  - WORD
  (8 sjednica SO Tivat od 26.05.2009.)

ARHIVA