POPIS ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA – Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode

24 feb 2014

 

1. Zakon o poreskoj administraciji ("Službeni list Republike Crne Gore", br.65/01, 80/04, 29/05, “Službeni list Crne Gore", br.73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17);

2. Zakon o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17);

3. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima („Sl.list RCG“, br.19/09)

4. Zakon o porezu na nepokretnost ("Službeni list Republike Crne Gore", br.65/01, 69/03, Službeni list Crne Gore", br.75/10, 9/15, 44/17);

5. Uredba o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti  ("Službeni list Crne Gore", br.36/11, 66/15, 39/17);

6. Zakon o turističkim organizacijama ("Službeni list Republike Crne Gore", br.11/04, 46/07, Službeni list Crne Gore", br.73/10, 40/11, 45/14, 42/17);

7. Zakon o putevima ("Službeni list Republike Crne Gore", br.42/04, Službeni list Crne Gore", br.21/09, 54/09, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11, 92/17);

8. Zakon o lokalnim komunalnim taksama („Sl.list RCG“, br.27/06);

9. Zakon o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br.6/02, Službeni list Crne Gore", br.17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11);

10. Zakon o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br.1/11, 6/11, 39/11, 32/14, 43/17, 51/17);

11. Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Službeni list Republike Crne Gore", br.39/03, Službeni list Crne Gore", br.76/09, 57/11, 18/14, 11/15, 52/16);

12. Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list Crne Gore", br.47/08, 4/11, 22/17);

13. Zakon o boravišnoj taksi ("Službeni list Republike Crne Gore", br.11/04, 13/04, Službeni 

list Crne Gore", br.73/10, 48/15);

14. Zakon o izvršenju i obezbjeđenju ("Službeni list Crne Gore", br.36/11, 28/14, 20/15, 22/17, 76/17);

15. Zakon o Budžetu ("Službeni list Crne Gore", br.90/17) za 2018.godinu;

16. Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list Republike Crne Gore", br.42/03, 44/03, Službeni list Crne Gore", br.5/08, 51/08, 74/10, 1/15, 78/15, 3/16, 30/17, 92/17);

17. Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Službeni list Crne Gore", br.52/14, 76/15, 83/16, 92/17);

18. Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br.16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18);

19. Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica ("Službeni list Republike Crne Gore", br.65/01, 12/02, 37/04, 29/05, 78/06, 4/07, Službeni list Crne Gore", br.86/09, 73/10, 40/11, 14/12, 6/13, 62/13, 60/14, 79/15, 83/16);

20. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni list Crne Gore", br.13/07, 79/08, 86/09, 78/10, 40/11, 14/12, 62/13, 8/15, 22/17);

21. Zakon o računovodstvu   ("Službeni list Crne Gore", br.52/16);

22. Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list Republike Crne Gore", br.65/01, 12/02, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05, 4/06, Službeni list Crne Gore", br.16/07, 73/10, 40/11, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17);

23. Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Službeni list Crne Gore", br.18/12);

24. Upustvo o radu trezora lokalne samouprave ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br.17/05)

25. Zakon o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore", br.44/12, 30/17);

26. Uredba o naknadi troškova u postupku  za pristup informacijama ("Službeni list Crne Gore", br.66/16)

 

1.       Zakon o poreskoj administraciji ("Službeni list Republike Crne Gore", br.65/01, 80/04, 29/05, “Službeni list Crne Gore", br.73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17);

2.       Zakon o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17);

3.       Zakon o svojinsko-pravnim odnosima („Sl.list RCG“, br.19/09)

4.       Zakon o porezu na nepokretnost ("Službeni list Republike Crne Gore", br.65/01, 69/03, Službeni list Crne Gore", br.75/10, 9/15, 44/17);

5.       Uredba o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti  ("Službeni list Crne Gore", br.36/11, 66/15, 39/17);

6.       Zakon o turističkim organizacijama ("Službeni list Republike Crne Gore", br.11/04, 46/07, Službeni list Crne Gore", br.73/10, 40/11, 45/14, 42/17);

7.       Zakon o putevima ("Službeni list Republike Crne Gore", br.42/04, Službeni list Crne Gore", br.21/09, 54/09, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11, 92/17);

8.       Zakon o lokalnim komunalnim taksama („Sl.list RCG“, br.27/06);

9.       Zakon o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br.6/02, Službeni list Crne Gore", br.17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11);

10.   Zakon o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br.1/11, 6/11, 39/11, 32/14, 43/17, 51/17);

11.   Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Službeni list Republike Crne Gore", br.39/03, Službeni list Crne Gore", br.76/09, 57/11, 18/14, 11/15, 52/16);

12.   Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list Crne Gore", br.47/08, 4/11, 22/17);

13.   Zakon o boravišnoj taksi ("Službeni list Republike Crne Gore", br.11/04, 13/04, Službeni

list Crne Gore", br.73/10, 48/15);

14.   Zakon o izvršenju i obezbjeđenju ("Službeni list Crne Gore", br.36/11, 28/14, 20/15, 22/17, 76/17);

15.   Zakon o Budžetu ("Službeni list Crne Gore", br.90/17) za 2018.godinu;

16.   Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list Republike Crne Gore", br.42/03, 44/03, Službeni list Crne Gore", br.5/08, 51/08, 74/10, 1/15, 78/15, 3/16, 30/17, 92/17);

17.   Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Službeni list Crne Gore", br.52/14, 76/15, 83/16, 92/17);

18.   Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br.16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18);

19.   Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica ("Službeni list Republike Crne Gore", br.65/01, 12/02, 37/04, 29/05, 78/06, 4/07, Službeni list Crne Gore", br.86/09, 73/10, 40/11, 14/12, 6/13, 62/13, 60/14, 79/15, 83/16);

20.   Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni list Crne Gore", br.13/07, 79/08, 86/09, 78/10, 40/11, 14/12, 62/13, 8/15, 22/17);

21.   Zakon o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br.52/16);

22.   Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list Republike Crne Gore", br.65/01, 12/02, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05, 4/06, Službeni list Crne Gore", br.16/07, 73/10, 40/11, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17);

23.   Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Službeni list Crne Gore", br.18/12);

24.   Upustvo o radu trezora lokalne samouprave ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br.17/05)

25.   Zakon o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore", br.44/12, 30/17);

26.   Uredba o naknadi troškova u postupku  za pristup informacijama ("Službeni list Crne Gore", br.66/16)