OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE – Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

12 feb 2014

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj - PDF

Odluka o donošenju Plana privremenih objekata - dalje

Plan privremenih objekata - dalje

Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa - dalje

Odluka o izgradnji pomoćnih objekata - dalje

Odluka o privremenim objektima - dalje

Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom - dalje