OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE – Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost

12 feb 2014

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost - dalje


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost - dalje


Odluka o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Opštine Tivat - dalje
- Lokalni akcioni plan za biodiverzitete 2018 -2023 - plan

- Lokalni akcionog plana za biodiverzitet opštine Tivat - zaključak     plan
  (6 sjednica SO Tivat od 28.12.2012)

- Lokalni plan zaštite životne sredine za period od 2017. do 2021. godine - PDF


- Lokalni plan zaštite životne sredine za period 2011 - 2015. godine - WORD
  (17 sjednica SO Tivat od 24.06.2011)