Opštinska kancelarija za bolesti zavisnosti međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama obilježila radno

26 jun 2012

Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1987. godine proglasila je 26. jun "Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakoniti prometa drogama" želeći upozoriti globalnu svjetsku javnost na sverastući problem zloupotrebe (opojnih) droga i potrebu aktivnog uključivanja svih aktera, kako na globalnoj svjetskoj razini tako i na nacionalnoj razini, za djelovanje u postizanju zajedničkog cilja – Međunarodno društvo slobodno od zloupotrebe droga.
Opštinska Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti obilježavanje ovog dana provodi u radu sa spoljnim saradnicima iz obrazovnih ustanova koji su već drugu godinu zaredom spoljni saradnici Kancelarije koji u kontinuitetu sprovode radionice u školama, sa učenicima po Planu I programu osmišljen uz njihovu asistenciju, a uz koordinaciju I monitoring Kancelarije.
Evalucioni izvještaji se upravo razmatraju kao i opravdanost i efekat pojedinih radionica na učenike škola koji su učestvovali u radionicama tokom prethodne školske godine. Konstatovano je i da treba kontinuirano održavati preventivno edukativne programe namijenjene školskoj populaciji i da pоstојi pоtrеbа zа sprоvоđеnjеm prоgrаmа rаnоg оtкrivаnjа upоtrеbе drоgе u pоpulаciјi mlаđih оd 18 gоdinа. Takođe, еfiкаsniјеm sprеčаvаnju оvоg prоblеmа mоžе dа dоprinеsе isključivo multidisiplinаrnа sаrаdnjа i еduкаciја prvenstveno rоditеljа, nаstаvniка i mlаdih.
Cilj ovog Plana i programa Kancelarije pokazao se opravdanim i efektnim jer je Kancelarija i njen rad prepoznat u zajednici što je i bio cilj na početku kada je i Opština Tivat krenula sa njenim formiranjem I da da sa ostalim akterima u zajednici zajedničkim snagama se suprotstaviti ovom ozbiljnom problemu današnjice.

Koordinatorka Opštinske kancelarije
za bolesti zavisnosti Darka Ognjanović