Poziv Nevladinim organizacijama za prijavu učešća na VII sjednicu Skupštine opštine Tivat

13 feb 2023
Pozivaju se nevladine organizacije koje koriste institut “slobodne stolice” u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, da podnesu prijave za učešće u radu VII sjednice SO Tivat, koja je zakazana za 23.02.2023.godine.
Prijavu za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine elektronskim putem na e-mail adresu sekretarso@opstinativat.me najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Skupštine.
Nevladine organizacije su dužne da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici.
Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama  dnevnog reda prisustvovati sjednici Skupštine, objaviće se na veb sajtu opštine Tivat.

Broj:  03-016/23-7/1

Tivat,13.02.2023.godine

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT