Predlozi XXI sjednice SO Tivat

19 mar 2012

Na osnovu člana 62. Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat („Sl.list CG - opštinski propisi“ br. 21/11), sazivam

 

XXI SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE TIVA

Sjednica će se održati 19.03.2012.godine, sa početkom u 10 časova u Skupštinskoj sali opštine Tivat

Za sjednicu predlažem sledeći              

                                                   D  N  E  V  N I     R  E D

-          Usvajanje zapisnika sa XIX(download) i XX(download) redovne sjednice SO 

1. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Tivat za 2012 godinu
2. Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2011 godinu
3. Prijedlog dopune Programa uređenja prostora u opštini Tivat za 2012 godinu
4. Prijedlog Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio Tivat“
5. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike opštine Tivat 
6. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Glavnog projekta vođenja i regulisanja saobraćajnih tokova u Tivtu
8. Prijedlog Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva
9. Prijedlog Zaključka o umanjenju cijena zakupa zemljišta na kojem opština ima pravo svojine a koristi se za postavljanje terasa ugostiteljskih objekata
10. Prijedlog Zaključka o umanjenju cijena za lokalne komunalne takse u opštini Tivat
11. Prijedlog Odluke o davanju u zakup Doma kulture u Donjoj Lastvi
12. Prijedlog Odluke o određivanju naziva ulica, šetališta i trgova u opštini Tivat
13. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti sa DOO „Knjaz“ Nikšić
14. Prijedlog Odluke o pristupanju realizaciji razmjene zemljišta sa Pravoslavnom Mitropolijom Crnogorsko-primorskom
15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za brisanje tereta zabrane otuđenja i opterećenja upisanog na kat.parcelama 417/1,417/4,417/6,417/7 i 460/1 KO Nikovići
16. Odbornička pitanja i odgovori