PREZENTACIJA STRATEGIJE ZA PROFESIONALNI RAZVOJ LOKALNIH SLUŽBENIKA U CRNOJ GORI

20 mar 2015

U organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za kadrove i Zajednice Opština u Baru je za južne opštine prezentovana Strategija za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori za period 2015-2018. kao i Akcioni plan za sprovođenje navedene strategije za period 2015-2016. Akcionim planom su previđeni okvirni rokovi za donošenje zakonskih rješenja u dijelu upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj upravi, implementacija kadrovskog informacionog sistema, strateški pristup usavršavanju zaposlenih, te kreiranje okvira kompetencija u službeničkom sistemu.
Sekretar za informacione sisteme i zajedničke poslove Goran Božović izrazio je zadovoljstvo konkretizacijom koraka ka modernom pristupu funkciji upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj upravi, u nadi da će biti podržana sa najviših instanci, s obzirom na činjenicu da navedeno predstavlja kompleksnu nauku, a ne samo puku kadrovsku administraciju. Navedenom strategijom i akcionim planom stvara se značajan zakonski i institucionalni okvir za postizanje kvalitetnijeg odnosa prema zaposlenima, ključnom resursu lokalne uprave, imajući u vidu da poboljšanjem brige i sistematičnim pristupom kadrovskoj politici stvaramo preduslov za efikasniju, efektivniju i profesionalniju upravu, što neminovno vodi ka boljem pružanju usluga građanima, što je cilj kojim se uvijek moramo voditi.