Prijedlog tačaka dnevnog reda XX sjednice

23 mar 2015

1.Izvještaj o radu predsjednika za 2014. godinu - dalje
2.Program uređenja prostora za 2015. godinu - dalje
3.Predlog DUP-a Mažina - dalje
4.Strategija ruralnog razvoja do 2020 godine - dalje
5.Predlog odluke o dopuni odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Tivat (kaznene odredbe)  - dalje
6.Eleborat o javnim parkiralištima - dalje
7.Predlog odluke o izmjeni I dopuni odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat - dalje
8.Predlog izmjene Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija“ - dalje
9.Predlog izmjene Statuta DOO „Komunalno“ - dalje
10.Predlog odluke o razrješenju člana Upravnog/Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ - dalje
11.Predlog odluke o imenovanju člana odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ - dalje
12.Predlog odluke o imenovanju člana odbora direktora DOO „Komunalno“ - dalje
13.Predlog odluke o imenovanju Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere - dalje
14.Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izboru direktora Centra za kulturu Tivat - dalje
15.Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izboru umjetničkog direktora Centra za kulturu Tivat - dalje
16.Plan i program rada Azila - dalje
17.Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - dalje
18.Informacija o realizaciji jednogodišnjeg akcionog plana za unaprijeđenje energetske efikasnosti za 2014 godinu - dalje
19.Informacija o radu JPU „Bambi“ - dalje
20.Informacija o radu JU „Drago Milović“ - dalje
21.Informacija o radu JU „Branko Brinić“ - dalje
22.Informacija o radu SMŠ „Mladost“ - dalje
23.Informacija o radu Muzičke škole - dalje
24.Informacija o radu „Dom zdravlja“ Tivat - dalje
25.Informacija o radu „Zavod za zapošljavanje“ Tivat - dalje
26.Informacija o radu „Centar za socijalni rad“ Tivat - dalje
27.Informacija o radu „Crveni krst“ Tivat - dalje
28.Informacija o javnom redu i miru Tivat - dalje
29.Informacija o radu „Poreska uprava“ Tivat - dalje
30.Informacija o radu „Uprava za nekretnine“ Tivat - dalje
31.Informacija o radu Morsko dobro - dalje
32.Informacija o radu Fakulteta za mediteranske studije - dalje
33.Predlog odluke o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 200 u zahvatu DUP-a „Donja Lastva“  - dalje
34.Odluka o davanju nepokretnosti na korišćenje - dalje
35.Odluka o ustanovljavanju službenosti na djelovima kat.par.475/1 i 475/2 k.o. Nikovići i kat.par. 671 k.o Milovići radi polaganja optičkog kabla - dalje