Program javne rasprave o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU i Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa javne garaže na kat.parc.br. 2267 KO Tivat u obuhvatu DUP – a „Tivat – Centar“

25 aug 2021

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU   i Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa javne garaže na kat.parc.br. 2267 KO Tivat u obuhvatu DUP – a „Tivat – Centar“ će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od  25.08.2021. godine do 09.09.2021. godine.

Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:

  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radio Tivta.

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 08.09. 2021. godine:

- putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1

- neposredno na pisarnici Opštine Tivat,

- na e-mail urbanizam@opstinativat.me

  Program javne rasprave - detaljnije Nacrt programskog zadatka sa elementima urbanističko-tehničkih uslova - PDF Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – javne garaže na kat.parc.br. 2267 KO Tivat, u obuhvatu DUP – a „Tivat – Centar“ (»Sl.list CG – opštinski propisi« broj 21/18) - detaljnije O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.  

PREDSJEDNIK  OPŠTINE,

Željko Komnenović

Obrađivač Sekretarijat za uređenje prostora