SAOPŠTENJE OPŠTINE TIVAT POVODOM MEDIJSKIH NATPISA O PONTI SELJANOVO

21 apr 2018

Ističemo da Opština Tivat nije pokrenula nikakvu proceduru, niti samostalno niti u saradnji sa preduzećem “Sea Trade”, kako mediji navode, sa ciljem realizacije navodnih “megalomanskih planova te firme na  Ponti Seljanova u Tivtu”.

U vezi medijskih navoda da “lokalna uprava nije JPMD izdala UTU za uređenje obalne zone na ponti Seljanova koje su tražili još 2011. na osnovu PPPNOP” Opština Tivat ističe da ovi i ovakvi navodi nisu tačni. Naime JPMD je dana 01.09.2011. godine podnijelo zahtjev za  izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za rekonstrukciju Ponte Seljanova, sa čim u vezi je  tadašnji Sekretarijat za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ( u duplo kraćem roku od zakonom propisanog)  izdao urbanističko-tehničke uslove broj 0902-515/2 od 15.09.2011. godine za izradu tehničke dokumentacije za  rekonstrukciju Obale Seljanovo u Tivtu, a na osnovu tada važećeg DUP-a „Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica“ („Sl.list. SRCG-opštinski propisi“ br. 15/88). Navedeni zahtjev kao uostalom i svi dalje navedeni dokumenti zajedno sa odlukama  nadležnih organa Opštine Tivat su javno objavljivani na sajtu opštine i kao takvi su dostupni javnosti.

Na zahtjev JPMD Crne Gore za dopunu gore navedenih UTU (zaveden pod brojem 0902-515/8-11 od 29.12.2015.godine) Sekretarijat za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine je izdao dopunu  predmetnih urbanističko tehničkih uslova,  broj 0902-351-515/9-11 od 12.01.2016.godine.

Prvi zahtjev za građevinsku dozvolu za rekonstrukciju obale Seljanovo na kat.parceli 171 KO Tivat, JPMD  podnijelo je dana 05.11.2015.godine, da bi dana 24.11.2015. godine JP Morsko Dobro aktom broj 0102-138/12 odustalo od navedenog zahtjeva zbog nekompletne dokumentacije. Shodno navedenom Sekretarijat za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine je donio Zaključak o obustavi postupka dana 25.11.2015. godine pod brojem 0903-360-up-267/4.

JPMD je dana 19.08.2016 godine podnijelo novi  zahtjev za izdavanje gradjevinske dozvole za rekonstrukcju obale Seljanovo- rt Ponta Seljanovo Tivat, kat.parcela br. 171 KO Tivat, sa čim u vezi je Sekretarijat za uredjenje prostora i  izgradnju objekata, dana 23.11.2016. odbio predmetni zahtjev zbog nekompletne dokumentacije u smislu odredbe člana 93 tadašnjeg Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata.

Dana 16.12.2016. godine JPMD je ponovo podnijelo zahtjev za izdavanje gradjevinske dozvole za rekonstrukcju obale Seljanovo - rt Ponta Seljanovo Tivat, kat.parcela br. 171 KO Tivat, sa čim u vezi je Sekretarijat za uredjenje prostora  izgradnju objekata, dana 06.03.2017. odbio predmetni zahtjev stoga što je u medjuvremenu donijeta Odluka o izradi Državne Studije lokacije „Dio Sektora 22“ (Sl.list CG  br. 33/13 i 71/16). Ovom odlukom je odredbom člana 4  propisano da se zabranjuje gradjenje na prostoru za koji se izradjuje DSL .

Imajući u vidu da je u medjuvremenu došlo do promjene planske dokumentacije na predmetnom lokalitetu odnosno usvojena je Državna Studija Lokacije „ Dio  Sektora  22“ („Sl.list CG“ br. 30/17), to je na zahtjev JPMD Crne Gore, (zaveden pod brojem 0902-351-891 od 08.11.2017.godine) Sekretarijat za uredjenje prostora i izgradnju objekata  izdao urbanističko-tehničke uslove br.0902-351-891/1 od 11.12.2017.godine, za izradu tehničke dokumentacije za  rekonstrukciju Obale Seljanovo„Tivat“, na UP 20, sve u  skladu sa  DSL „Dio Sektora 22“ Opština Tivat , površine 4514,16m2, a koja zahvata kat.par.br.175 KO Tivat i djelove kat.par.br.171,173,182,163,160/2,159,181,155,151 i 183 sve KO Tivat.

JPMD je ponovo podnijelo zahtjev za izdavanje građevinske dozvolu za predmetnu investiciju dana 11.10.2017.godine. Ovaj zahtjev je odbijen rješenjem nadležnog organa dana 12.12.2017. godine iz razloga nepotpune  dokumentacije. Napominjemo da je prethodno nadležni organ upoznao JP Morsko dobro, pozivom za ispravku podneska, sa dokumentacijom koju je potrebno priložiti u skladu sa Zakonom u cilju pribavljanja odobrenja za izgradnju. Pošto u ostavljenom roku nije postupljeno, u nekoliko navrata su organizovani i sastanci sa predstavnicima JPMD a sve u cilju pozitivnog rješavanja. Na rješenje o odbijanju nije bilo žalbe.

Iz napred navedenog se neosporno zaključuje da  nadležni organ opštine Tivat nije izdao odobrenje za gradnju za predmetnu investiciju JP Morskom Dobru iz razloga što dokumentacija koju je podnosilo JPMD nije bila kompletna, odnosno na osnovu tada tada važećih odluka o zabrani gradnje za predmetni lokalitet  nadležni organ Opštine Tivat nije imao zakonskog osnova za izdavanje traženih odobrenja.

Ističemo da je Opština Tivat još u periodu izrade Državne studije lokacije „Dio sektora 22“ se pismenim putem obraćala nadležnim organima ističući da je Ponta Seljanova jedna od najposjećenijih lokacija tokom ljeta, da je tu jedina prirodna gradska plaža sa dobrim morskim strujama, te da  je u moru na južnoj strani  obale  veliki broj ponti, manjih i većih betonskih i drvenih i da bi ih trebalo zadržati jer sve zajedno stvaraju pravu primorsku sliku, i odišu načinom nekadašnjeg života u Boki.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Opština Tivat se zalaže da prostor plaže Ponta Seljanova bude u javnoj upotrebi, te da plaža bude dostupna građanima. Raspolaganje državnom imovinom nije u nadležnosti Opštine, ali će Opština Tivat nastaviti da daje podršku JPMD i nastaviti održavati dobru saradnju sa ovim javnim preduzećem u cilju što boljeg uređenja obale.