SAOPŠTENJE SEKRETARIJATA ZA TURIZAM I PREDUZETNIŠTVO

29 jul 2019

Izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini (”Sl. list CG” broj 49/08, 40/11 i 38/19) propisana je nešto drugačija procedura prijave trgovine, što je dovelo do toga da trgovci više nisu u obavezi da prijavljuju trgovinu organu lokalne uprave nadležnom za poslove preduzetništva. Naime, članom 33 stav 1 Zakona o unutrašnjoj trgovini (”Sl. list CG” broj 49/08, 40/11 i 38/19) propisano je da je trgovac dužan da o početku obavljanja djelatnosti trgovine podnese prijavu organu uprave nadležnom za poslove inspekcijskog nadzora – nadležnoj inspekciji, najkasnije na dan otpočinjanja obavljanja djelatnosti trgovine. Nadalje, članom 33 stav 2 i 3 istog Zakona propisano je između ostalog da o promjeni podataka iz prijave, kao i o prestanku obavljanja djelatnosti trgovine, trgovac takođe dužan da obavijesti organ uprave nadležan za poslove incpekcijskog nadzora.

U vezi sa prethodno navedenim, obavještavamo vas da se do skoro nadležnom organu lokalne uprave – Sekretarijatu za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat više ne podnose prijave trgovine, već ste u obavezi da prijavu/promjenu podataka/prestanak obavljanja djelatnosti podnesete organu uprave nadležnom za poslove inspekcijskog nadzora – nadležnoj inspekciji, koja će istu shodno članu 33 stav 5 Zakona dostaviti organu lokalne uprave nadležnom za poslove preduzetništva.