SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SEKRETARIJATA ZA TURIZAM I PREDUZETNIŠTVO

10 apr 2019

Sekretarijat za turizam i preduzetništvo opštine Tivat obaviještava sve zainteresovane klastere, preduzetnike i privredne subjekte sa područja opštine Tivat da je Ministarstvo ekonomije objavilo JAVNI OGLAS za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu.

Programom je predviđeno sprovođenje šest programskih linija finansijske podrške, dvije programske linije nefinansijske podrške, kao i dvije programske linije, koje će se uporedo promovisati i sprovoditi.
Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede je 1,640 mil.€, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.
Procedura prijave, neophodna dokumentacija, ocjenjivanje, prijava i sve ostale relevantne informacije za svaku programsku liniju, objavljeni su na sajtu Ministarstva: www.mek.gov.me, odnosno na linku : http://www.mek.gov.me/vijesti/197938/Javni-oglas-za-ucesce-u-postupku-dodjele-sredstava-za-Program-za-unapredenje-konkurentnosti-privrede-za-2019-godinu.html
Sekretarijat za turizam i preduzetništvo poseban akcenat stavlja na programsku liniju za pružanje mentoring usluga, imajući u vidu da je ova usluga potpuno besplatna za potencijalne korisnike kao i da u Sekretarijatu za turizam i preduzetništvo postoji sertifikovani mentor po japanskoj metodologiji.
Pravo učešća na ovoj programskoj liniji imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici koji se bave proizvodnjom i pružanjem usluga.
Proces mentoringa se odvija po ustaljenoj mentoring šemi, razvijenom u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) po kojoj mentor sa osnivačem i/ili odgovornim licem privrednog subjekta provodi određeni broj sati, i to 25 za novosonovana preduzeća i 50 za zrela preduzeća. Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja. Poziv za ovu liniju otvoren je do 17.05.2019.
Svaka Programska linija jasno definiše potrebnu dokumentaciju, opštu i specifičnu, koju je neophodno priložiti. Popunjeni prijavni formular ili zahtjevi, sa pratećom dokumentacijom predaju se na arhivu Ministarstva ekonomije ili preporučenom poštom na adresu: „Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica“. Na koverat je potrebno ispisati puni naziv i adresu podnosioca prijave, naziv Programske linije u okviru koje se aplicira, a u slučaju dostave poštom mora se nalaziti i vidljivi datum i vrijeme predaje pošiljke u poslovnici Pošte.