Sastanak radne grupe za zakonodavni okvir

12 jun 2013

U okviru projekta „Baština- pokretač razvoja“ u zgradi  Opštine Tivat juče je održan sastanak radne grupe za zakonodavni okvir.  Zadatak grupe bio je da definiše koncept komparativne analize sa preporukama, kako pojedinačno za legislative i aktere u Crnoj Gori i Hrvatskoj, tako i uporedno na nivou ovih država. Ciljna grupa su akteri u procesima zaštite i valorizacije prirodne i kulturne baštine i pejzaža, a cilj doprinos njihovoj kvalitetnijoj saradnji na nacionalnom i nivou dviju država kroz regulativama jasno postavljen okvir djelovanja. Podsjećanja radi, ovaj prekogranični projekat, finansiran od Delegacije Evropske unije, podržan je u okviru druge komponente Instrumenta predpristupne podrške EU kroz mjeru: zajedničke aktivnosti u primjeni novih metodologija u zaštiti i upravljanju prirodne i kulturne baštine.  Kroz projekat se želi doprinijeti uspostavljanju saradnje između institucija za zaštitu prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj i Crnoj Gori, kroz zajedničke programe, edukaciju, prenošenje znanja i aktivnosti na podizanju nivoa svijesti.
Analize zakonodavnih okvira sprovode se na nivou jedne od šest radnih grupa za cjeline: zakonodavni okvir, kulturni pejzaž, prirodna i kulturna baština, ekonomska valorizacija, participativni proces te finalno, izrada manuela sa iskustvima i saznanjima stečenim kroz ovaj 23-mjesečni program. Za konkretnu aktivnost, koja će ući u završnu fazu ponovnim susretom radne grupe u Dubrovniku u septembru, predviđen je rok do kraja godine. Stručni dio posla rezervisan je za eksperta sa obje strane, uz punu podršku svih partnera na projektu.
Kroz prvi sastanak radne grupe, koja se bavi zakonodavstvom, definisan je okvir izrade buduće studije na ovu temu. Prirodnu, kulturnu baštinu i pejzaž analiziraće se kroz važeće zakonodavne okvire, njihovu analizu i preporuke za unapređenje, a na međunarodnom, državnom i lokalnom nivou. Navodeći konkretne primjere iz prakse, stručnjaci iz Hrvatske i Crne Gore, predstavnici partnerskih organizacija i saradnici na projektu, prepoznali su brojne manjkavosti u tretiranju nasljeđa u dvijema državama. Generalno je zaključeno da je veći problem od kvaliteta i usklađenosti propisa, mogućnost njihove dosljedne primjene u praksi.
Članovi radne grupe srešće se već 26.juna, kada u Gornjoj Lastvi, takođe u okviru projekta „Baština- pokretač razvoja“, počinje međunarodna Radionica o procjeni pejžaza. Biće to prilika za eksperte, angažovane za analizu zakonodavnih okvira, da dogovore tehničke detalje prije nego krenu u posao, kako bi rezultati na karju bili uporedivi na nivou dviju država.
Novi sastanak članova  radne grupe je već 17.juna u Dubrovniku. Susrešće se grupa za participativni proces, što je uvod u participativni proces zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom na pilot područjima Dubrovnika i Boke Kotorske, kroz koji će se uključiti različite zainteresovane strane, putem anketa, upitnika, fokus grupa i pojedinačnih intervjua.
Za više informacija o projektu, posjetite www.bastina.eu
PR PROJEKTA “BAŠTINA-POKRETAČ RAZVOJA”

 

 

 

 

post slika