POPIS ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA – Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti

19 feb 2014
 • Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG" br. 02/18, 34/19)
 • Zakon o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17)
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list CG", br. 44/12, 30/17)
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09, 44/12, 22/17)
 • Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list CG", br. 02/18, 34/19)
 • Zakon o administrativnim taksama ("Sl. list RCG", br.18/19),
 • Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br.03/19),
 • Zakon o elektronskim medijima ("Službeni list CG", br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16, 92/17),
 • Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju ("Sl. list RCG", br. 64/02, 31/05, 49/07 i "Službeni list CG", br. 04/08, 21/09, 45/10, 73/10, 40/11, 45/11, 36/13, 39/13, 44/13, 47/17),
 • Zakon o visokom obrazovanju (“Službeni list CG", br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 055/18,03/19,17/19, 47/19),
 • Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 49/07, Službeni list Crne Gore", br. 80/10, 40/11, 40/16, 47/17),
 • Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (“Sl.list RCG” br. 80/04, “Sl.list CG br.45/10, 47/17)
 • Zakon o autorskom i srodnim pravima ("Službeni list CG", br. 37/11, 53/16),
 • Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službeni list CG", br. 49/10, 40/11),
 • Zakon o bibliotečkoj djelatnosti ("Službeni list CG", br. 49/10, 40/11),
 • Zakon o kulturi ("Sl. list CG", br. 49/08, 16/11, 40/11, 38/12),
 • Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", br. 49/10, 40/11),
 • Zakon o pozorišnoj djelatnosti ("Službeni list RCG", br. 60/01, Službeni list CG", br. 75/10, 40/11),
 • Zakon o spomen – obilježjima ("Službeni list CG", br. 40/08, 40/11, 02/17),
 • Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19),
 • Zakon o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11, 37/17),
 • Pravilnik o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama (“Službeni list Crne Gore”, br.057/11).