Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine obavještava zainteresovanu javnost

03 aug 2011

 Na osnovu čl. 41 i 42 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG 51/08), čl. 2 Odluke o utvrđivanju Nacrta i čl. 56 Statuta Opštine Tivat („Sl.list CG-opštinski propisi 40/04, 26/06), Predsjednik Opštine Tivat donosi

P R O G R A M

Javne rasprave o Nacrtu Detaljnog Urbanističkog Plana Donji Radovići Centar - WORD

Javne rasprave o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana Golf i Donji Radovići zapad - WORD

Javne rasprave o Nacrtu Urbanističkog projekta PRŽNO I  - WORD

Javne rasprave o Nacrtu Urbanističkog projekta PRŽNO II  - WORD