SO od 23.07.2009.

27 okt 2009

Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu Novembarskenagrade i Nagrada i Javnih priznanja - WORD

Odluka o imenovanju Nadzornog odboraJavne ustanove “Sportska dvorana” Tivat - WORD

Odluka o donošenju plana upravljanja otpadom opštine Tivat za period 2009– 2013. Godine - WORD

Odluka o određivanju naziva ulica,šetališta i trgova  u opštini Tivat -WORD

Odluka o uslovima načinu i postupku dodjeljivanja Novembarske nagrade, javnih priznanja i nagrada i zvanja „Počasni građanin opštine Tivat“ - WORD

Odluka o imenovanju Sekretara Skupštine opštine Tivat - WORD

Odluka o predstavnicima ispred Skupštine opštine Tivat uSkuptinu Turističke organizacije - WORD

Program uređenja prostora OpštineTivat  za 2009. Godinu - WORD

Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanoveSportska dvorana Tivat - WORD

Odluka o imenovanju Upravnog odbora  JP “Komunalno” Tivat - WORD

Odluka o imenovanju Upravnog odbora  JP “Vodovod i kanalizacija” Tivat - WORD

Odluka o usvajanju Programa i Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Tivat za  2009-2012 – WORD