SO od 27.02.2009

17 mar 2009

  • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija “ Tivat - WORD
  • Odluka  o davanju saglasnosti na  Program rada sa Finansijskim planom,za 2009.g. JU Centar za kulturu Tivat  - WORD
  • Odluka  o davanju saglasnosti na izbor direktora Javne ustanove “Centar za kulturu” Tivat - WORD
  • Odluka o finansiranju kampanje za izbor Predsjednika opštine Tivat - WORD
  • Odluka  o potvrđivanju imenovanja dva člana Savjeta Javnog radio-difuznog servisa “Radio Tivat” - WORD
  • Odluka o ustupanju zemljišta -WORD