Studijska posjeta za članove radnih grupa za izradu LPUO

04 jun 2013

U okviru projekta “Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom” u petak 31.05.2013. godine od strane ekspertskog tima španske kompanije EPTISA Ingenieria y Consultoria S.A. i Ministarstva održivog razvoja i turizma,  organizovana je studijska posjeta sanitarnoj deponiji “Livade” i reciklažnom centru u Podgorici, kao i reciklažnom dvorištu u Herceg Novom. Posjeta je organizovana za članove radnih grupa za izradu lokalnih planova upravljanja otpadom, kojoj su prisustvovali predstavnici Opštine Tivat i J.P.”Komunalno”, Biljana Krivokapić i Tonko Lukšić.

Tom prilikom prisutni su se upoznali sa faznom izgradnom sanitarne deponije “Livade”, koja je izgrađena na prostoru na kojem se decenijama nekontrolisano odlagao otpad, radom Regionalnog Reciklažnog centra koji je izgrađen kao najsavremeniji sistem predtretmana komunalnog otpada i odvajanja sekundarnih sirovina (kartona, papira, plastike, metala, guma i dr.) kapaciteta 90.000 t , izgradji i održavanju sanitarnih kada, problemima u radu i planovima za naredni period.

 

post slika