UP Krasici 1 predlog

15 dec 2014

01 - podloga sa granicom UP-1-1000 - dalje

02 - izvod iz PUPa TIVTA-1-10000 - dalje

03 - izvod iz DUPa KRAŠIĆI-1-1000 - dalje

04 - postojeće stanje-1-1000 - dalje

05 - plan namjene-R1-1000 - dalje

06 - plan parc, reg i niv-R1-500 - dalje

07 - plan saobraćaja-R1-1000 - dalje

08 - vodovod i kanalizacija-R1-1000 - dalje

09 - Elektroinstalacije-R1-1000 - dalje

10 - TK-R1-1000 - dalje

11 - plan zelenih površina-R1-1000 - dalje

12 - kompozicioni plan-R1-1000 - dalje