Usvojene odluke sa 10 sjednice SO Tivat od 25.10.2013.

31 okt 2013

1. Statut DOO „Komunalno“ - dalje

2. Statut DOO „Vodovod i kanalizacija“ - dalje

3. Odluka o učešću opštine Tivat u osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Brand New Tivat“ - dalje

4. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom - dalje

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama - dalje

6. Odluka o proglašenju Milenka Filipovića i Stevča Jakimovskog za počasne građane opštine Tivat - dalje

7. Odluka o imenovanju člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - dalje

8. Odluka o donošenju lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Tivat - dalje

9. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarivanju budžeta Opštine Tivat od 01.01.2013.-30.09.2013.god- dalje

10.Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Azila - dalje

11. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 55 u zahvatu DUP-a Tivat-Centar - dalje

12. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 119 u zahvatu DUP-a Mrčevac  - dalje

13. Odluka o izmjeni Odluke o ustupanju prava gradnje - dalje