Usvojene odluke sa 10 sjednice SO Tivat od 25.10.2013.

31 okt 2013

1. Statut DOO „Komunalno“ – dalje

2. Statut DOO „Vodovod i kanalizacija“ – dalje

3. Odluka o učešću opštine Tivat u osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Brand New Tivat“ – dalje

4. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom – dalje

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama – dalje

6. Odluka o proglašenju Milenka Filipovića i Stevča Jakimovskog za počasne građane opštine Tivat – dalje

7. Odluka o imenovanju člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave – dalje

8. Odluka o donošenju lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Tivat – dalje

9. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarivanju budžeta Opštine Tivat od 01.01.2013.-30.09.2013.god- dalje

10.Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Azila – dalje

11. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 55 u zahvatu DUP-a Tivat-Centar – dalje

12. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 119 u zahvatu DUP-a Mrčevac  – dalje

13. Odluka o izmjeni Odluke o ustupanju prava gradnje – dalje