Usvojene odluke sa 11 sjednice SO Tivat od 12.12.2013.

16 dec 2013

01.Odluka  o donošenju detaljnog urbanističkog plana  Seljanovo – dalje

02.Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Golf Ekonomija – dalje

03.Odluka o donošenju izmjena Detaljnog urbanističkog plana Tivat-Centar,za lokaciju hotela Palma u Tivtu – dalje

04.Odluka o određivanju naziva ulica, šetališta i trgova u opštini Tivat – dalje

05.Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja lica koja bira ili imenuje SO i predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu – dalje

06.Odluka o usvajanju trogodišnjeg programa i jednogodišnjeg plana energetske efikasnoti za period 2014-2016. godine – dalje

07.Odluka o usvajanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Tivat 2013-2014 – dalje

08.Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o vodosnabdijevanju – dalje

09.Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata na teritoriji opštine Tivat – dalje

10.Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na žalbu – dalje

11.Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele – dalje

12.Odluka o razmjeni zemljišta – dalje

13.Odluka o razmjeni nepokretnosti – dalje