Usvojene odluke sa III sjednice SO Tivat od 07.06.2016

14 jun 2016

1.Zaključak o usvajanju izvještaja o radu Predsjednika opštine i organa lokalne uprave i službi za 2015. godinu - dalje

2.Odluka o donošenju izmjena i dopuna DUP-a “Golf i donji Radovići zapad” - dalje

3.Odluka o izmjeni i dopuni Plana privremenih objekata - dalje

4.Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa - dalje

5.Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Tivat - dalje

6.Odluka o izmjeni i dopuni odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Tivat - dalje

7.Odluka o izmjeni i dopuni odluke o privremenim objektima na teritoriji opštine Tivat - dalje

8.Odluka o izmjeni odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje

9.Odluka o komunalnom redu - dalje

10. Odluka o dopuni odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Tivat - dalje

11. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat - dalje

12. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o javnom vodosnabdijevanju - dalje

13. Odluka o dopuni odluke o auto taksi prevozu - dalje

14. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca - dalje

15. Odluka o dopuni odluke o gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika - dalje

16. Odluka o dopuni odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda na području opštine Tivat - dalje

17. Odluka o izmjenama odluke o porezu na nepokretnosti - dalje

18. Zaključak o umanjenju iznosa lokalnih komunalnih taksi u opštini Tivat - dalje

19. Odluka o dopuni odluke o radnom vremenu - dalje

20. Odluka o izmjenama odluke o finansiranju političkih partija - dalje

21. Odluka o utvrđivanju broja potpredsjednika opštine Tivat - dalje

22. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat - dalje

23. Odluka o razrješenju predstavnika opštine Tivat u Skupštini turističke organizacije - dalje

24. Odluka o razrješenju člana odbora direktora DOO “Vodacom” - dalje

25. Odluka o razrješenju člana Skupštine DOO “Vodacom” - dalje

26. Odluka o razrješenju jednog člana odbora direktora DOO “Komunalno” Tivat - dalje

27. Odluka o razrješenju izvršnog direktora DOO “Komunalno” Tivat - dalje

28. Odluka o imenovanju lica koje će obavljavati funkciju izvršnog direktora do imenovanja novog - dalje

29. Odluka o razrješenju jednog člana odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat - dalje

30. Odluka o razrješenju jednog člana odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat - dalje

31. Odluka o razrješenju jednog člana Savjeta JU “Centar za kulturu” Tivat - dalje

32. Odluka o razrješenju jednog člana Savjeta JU “Sportska dvorana” Tivat - dalje

33. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa - dalje