Usvojene odluke sa XV sjednice SO Tivat od 07.11.2017

07 dec 2017

01. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarnim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01.-30.09.2017. godine - dalje
02. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rješavanju stambenih potreba lica koje bira ili imenuje Skupština opštine i predsjednik opštine - dalje
03. Odluka o izmjeni odluke o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Tivat - dalje
04. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama - dalje
05. Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade - dalje
06. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite - dalje
07. Odluka o osnivanju Javne ustanove Muzej i galerija Tivat - dalje
08. Odluka o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomiskih studija - dalje
09. Odluka o usvajanju Lokalnog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2021 u opštini Tivat - dalje
10. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana Tivat za 2016. godinu - dalje
11. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Brend New Tivat za 2016. godinu - dalje
12. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije - dalje
13. Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje skupština - dalje
14. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za finansije, privredu i razvoj - dalje
15. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za planiranje - dalje
16. Odluka o prodaji kat.parcele 1047-2 k.o. Tivat radi kompletiranja UP 391 u zahvatu DUP-a Mažina - dalje
17. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br. P. 826-16 - dalje
18. Odluka o stavljanju van snage Odluke br. 0304-463-184 od 28.11.2014. godine - dalje