Usvojene odluke sa XVII sjednice SO Tivat od 17.01.2018

22 jan 2018

01.Odluka o davanju saglasnosti na Predlog Ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje - detaljnije

02.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu zelenog tima u 2017.godini - detaljnije

03.Zaključak o usvajanju godišnjeg Izvještaja o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2017.godine - detaljnije

04.Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Muzej i galerija Tivat - detaljnije

05.Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predsmetima Posl.br. 127-16,128-16 i 129-16 - detaljnije

06. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br. P 865-15 - detaljnije