ARHIVA – DUP TIVAT Centar za lokaciju hotela “PALMA”

27 jan 2014

PRIJEDLOG IZMJENE DUP-a TIVAT - CENTAR ZA LOKACIJU HOTEL "PALMA" - dalje


- ODGOVORI NA PRIMJEDBE Izmjene i dopune DUP-a Tivat centar za lokaciju hotela Palma - dalje

- Javna rasprava o Nacrtu Izmjena DUP TIVAT- Centar, za lokaciju hotela „Palma“ - dalje

- Ministarstvo održivog razovja i turizma - saglasnost - dalje

- Odluka o pristupanju izradi Izmjena Detaljnog urbanističkog plana TIVAT- Centar, za lokaciju hotela „Palma“ u Tivtu - dalje

- Programski zadatak za izradu Izmjena DUP-a TIVAT- Centar, za lokaciju hotela „Palma“ u Tivtu - dalje

- Obuhvat - dalje

- Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnuj sredinu za izmjenu Detaljnog urbanističkog plana Tivat Centar za lokaciju Hotela “Palma” u Tivtu - dalje


MIŠLJENJA


 - Obrazac za primjedbe - dalje

- Izmjene i dopune DUPa Tivat centar za lokaciju hotela Palma - dalje

Grafika:

01.Izvod iz PUP-a Tivat sa legendom - dalje

02.Izmjene i dopune DUP-a Tivat centar za lokaciju hotela Palma - dalje

03.TOPOGRAFSKO KATASTARSKA PODLOGA SA GRANICOM - dalje

04. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I OBLICI INTERVENCIJE - dalje

05. PARCELACIJA I REGULACIJA - dalje

06. NAMJENA POVRŠINA - dalje

07. SAOBRAĆAJ - dalje

08. ELEKTROENERGETIKA - dalje

09. HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA - dalje

10. TK INFRASTRUKTURA - dalje

11. PEJZAŽNA ARHITEKTURA - dalje