Elaborat o osnivanju JU Gradska biblioteka i Tivatsko pozorište sjutra pred odbornicima

19 maj 2020

Redovna 34. sjednica Skupštine opštine Tivat biće održana u srijedu 20. maja 2020. godine. Pred odbornicima će se naći i Elaborat o opravdanosti reorganizacije Javne ustanove Centar za kulturu Tivat (JUCZK) i osnivanju JU Gradska biblioteka i JU Tivatsko pozorište.

Tivat ima zavidnu pozorišnu produkciju, a sad se ide korak dalje ka formiranju samostalne ustanove Gradsko pozorište, koje podrazumijeva kontinuitet u produkciji i njen kvalitet, do sada potvrđivan i brojnim nagradama.

Iz tog razloga radna grupa koju je formirala Opština i koju čine predstavnici Sekretarijata z kulturu i društvene djelatnosti, Ministarstva kulture i CZK je uradila Elaborat o reorganizaciji Centra za kulturu i osnivanju Gradskog pozorišta i Gradske biblioteke.

“Razlozi za osnivanje JU Tivatsko pozorište sadržani su u činjenici da je pozorišna djelatnost, kao dio aktivnosti Centra, u prethodnom periodu postala najprepoznatljiviji kulturni proizvod i svojevrstan brend opštine. Tome je posebno doprinosilo postojanje adekvatnih prostorno-tehničkih, kadrovskih i finansijskih kapaciteta i resursa, kontinuirana produkcija, brojnost i atraktivnost programa, konstantna posjeta postojeće i rad na privlačenju nove publike, razvoj regionalne i medjunarodne saradnje. Ne manje važan je i uticaj pozorišne umjetnosti i produkcije na unapređenje kulturnog turizma, čemu posebno u posljednjih petnaest godina doprinosi realizacija Festivala mediteranskog teatra Purgatorije”, navodi se u Elaboratu.

Uspostavljanje JU Gradska biblioteka Tivat predstavlja zakonsku obavezu prema kojoj je svaka lokalna samouprava dužna da osnuje narodnu biblioteku kao samostalnu javnu ustanovu kulture.

Na osnivanje, status, upravljanje, rukovođenje, finansiranje, statusne promjene, prestanak rada i druga pitanja od značaja za rad pozorišta i biblioteke primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju ustanove kulture, ako zakonom o pozorišnoj i bibliotečkoj djelatnosti nije drukčije određeno.

U opštini Tivat trenutno djeluju dvije javne ustanove kulture i to: JU “Centar za kulturu Tivat” i JU “Muzej i galerija Tivat”.

Razlozi zbog kojih se inicira transformacija Centra nalaze se prije svega u definisanim obavezama državnih i lokalnih vlasti na polju razvoja i unapređenja kulture. U tom kontekstu, transformacija Centra treba da doprinese: uspostavljanju zakonskog modela institucionalne organizacije u kulturi, unapređenju pozorišne i bibliotečke djelatnosti, većem stepenu zadovoljavanja potreba u kulturi građana opštine Tivat, poštovanju stručnih standarda u sektoru kulture, podizanju nivoa umjetničke produkcije, boljoj vidljivosti svih resursa lokalne zajednice, ukupnoj turističkoj ponudi i razvijanju oblasti kulturnog turizma.

U skladu sa osnovnim strateškim dokumentom za kulturu na nivou opštine Tivat, opštinskim programom razvoja kulture, vizija razvoja kulture opštine Tivat je “Tivat - grad pozorišta i muzike. Kultura, uz turizam, a posebno nautički, je strateško opredjeljenje razvoja grada. Nije dovoljno samo graditi neophodno ga je i razvijati”.

Nakon usvajanja Elaborata o opravdanosti transformacije Javne ustanove Centar za kulturu Tivat i osnivanja ustanova kulture JU Gradska biblioteka Tivat i JU Tivatsko pozorište, pristupilo bi se realizaciji sljedećih mjera i aktivnosti: donošenje osnivačkih akata za javne ustanove “Tivatsko pozorište” i “Gradska biblioteka Tivat”, imenovanje vršilaca dužnosti organa rukovođenja (v.d. direktora), imenovanje organa upravljanja, raspoređivanje zaposlenih prema utvrđenom opisu poslova i uslovima za njihovo obavljanje, donošenje Statuta i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u javnim ustanovama “Tivatsko pozorište” i “Gradska biblioteka Tivat”, imenovanje organa rukovođenja i organa upravljanja u javnim ustanovama “Tivatsko pozorište” i “Gradska biblioteka Tivat”, u skladu sa Zakonom o kulturi, Zakonom o pozorišnoj djelatnosti i Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti.

Dodatne informacije:

Istorijat JU Centar za kulturu mogao bi se prikazati kroz tri perioda: Prvi period datira od 1945. do kraja sedamdesetih, drugi nakon zemljotresa 1979. godine, kada se zbog razrušenih objekata kulture ponuda morala prilagođavati potrebama turističke privrede a programske aktivnosti realizovati na plažama, ulicama i trgovima, a treći period od polovine devedesetih godina prošlog vijeka do danas obnovom objekata Radničkog doma i Velike sale Centra za kulturu, te Ljetnje pozornice 2001. godine, kao i opredjeljenjem upravljačkih struktura ka profesionalnoj pozorišnoj produkciji uspostavljanjem Festivala mediteranskog teatra „Purgatorije“.Dodatne informacije

Nakon izdvajanja galerije i muzejske zbirke, djelatnost Centra i dalje nije u potpunosti usaglašena sa konceptom koji treba da ima javna ustanova kulturno-umjetničkog profila, posebno ako se ima u vidu da obavljanje bibliotečke djelatnosti nije u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti koji podrazumijeva samostalnu javnu ustanovu.

Centar posluje kao potrošačka jedinica u Budžetu opštine Tivat, dok se programska i organizaciona politika temelji na Zakonu, Statutu i drugim opštim aktima, te nadležnostima Savjeta i direktora Centra.

Sredstva za finansiranje osnovne djelatnosti Centra obezbjeđuju se iz sljedećih izvora: budžeta opštine, sopstvenih prihoda, donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Prvu modernu i uređenu Biblioteku, Opština Tivat osnovala je 1945. godine kao Narodnu biblioteku koja je do izgradnje Radničkog doma „Gracija Petković“ bila smještena u prostorijama Mornaričko tehničkog remontnog zavoda “Sava Kovačević” (MTRZ) tj. “Arsenal”, a zatim u privatnim poslovnim prostorima porodica Matković i Berberović, iako o tragovima bibliotekarstva i prepisivanju knjiga na području Tivta možemo govoriti sa podacima koji datiraju još iz srednjeg vijeka. Nakon zemljotresa 1979. godine Biblioteka je radila u vrlo neuslovnim prostorijama u Ulici Palih boraca sve do 1993. godine, kada sanacijom Doma kulture u Tivtu, dobija adekvatan prostor i opremu, shodno važećim bibliotečkim standardima. Od 1974. godine do danas Narodna biblioteka radi u sastavu Centra, kao organizaciona radna jedinica. Biblioteka je otvorenog tipa i raspolaže sa 15.923 bibliotečkih jedinica, prilagođenih standardima i potrebama čitalačke publike.