Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Glavni sistem za irigaciju golf terena u okviru Luštica Development-a

03 apr 2020
Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, „Luštica Development“ a.d. iz Tivta, Radovići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Glavni sistem za irigaciju golf terena u okviru Luštica Development-a, na poluostrvu Luštica, opština Tivat. U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 9:00 do 12:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com. Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.com, je  četvrtak 28.05.2020. godine. Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u utorak 26.05.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat. Ukoliko dana 28.05.2020 godine bude na snazi Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, javna tribina biće odložena. Elaborat - PDF