IZMJENE I DOPUNE DUP GOLF I DONJI RADOVIĆI ZAPAD – nevažeći plan (2016. godina)

07 jul 2016

Odluka o donošenju plana - dalje


Tekstualni dio:

Izmjene i dopune DUP-a  Golf i donji Radovici zapad - dalje

Separat sa UTU-ma za izgradnju objekata - dalje

Grafički dio:

00 Ovjerena geodetsko katastarska podloga - dalje

01 Geodetsko katastarska podloga - dalje

02 Izvod iz PUP-a - Namjena povrsina - dalje

03 Izvod iz PUP-a - Seizmicka mikro rejonizacija - dalje

04 Izvod iz DUP-a  Golf i donji Radovići zapad - dalje

05 Analiza postojeceg stanja - dalje

06 Plan namjene povrsina - dalje

07 Plan parcelacije - dalje

08 Plan regulacije i nivelacije - dalje

09 Saobracajna infrastruktura - dalje

10 Elrektroenergetska infrastruktura - dalje

11 Elektronske komunikacije - dalje

12 Hidrotehnicka infrastruktura - dalje

13 Plan pejzaznog uredjenja - dalje


 Arhiva plana - dalje