Javna rasprava – CEDIS 4 faze

29 nov 2023

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU broj 09-333/23-721/9 od 27.11.2023. godine, koji je sastavni dio  Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – to –TS 10/0,4Kv 2x630Kva „RULJINA“ na kat.parc.br.397/2 KO Donja Lastva sa priključnim 10Kv kablovskim vodovima –faza I ; TS 10/0,4Kv 1x1000Kva „CENTURION“ na kat.parc.br.566/3 KO Tivat sa uklapanjem u VN mrežu-faza II; TS 10/0,4Kv 2x1000Kva „HOTEL TIVAT“ na kat.parc.br.71/1 KO Tivat sa uklapanjem u VN mrežu –faza III; uklapanje postojeće TS10/0,4Kv“Donja Lastva2“ u VN mrežu-faza IV u obuhvatu Urbanističkog plana “Ruljina“ (»Sl.list CG - opštinski propisi« br. 3/13), Detaljnog urbanističkog plana »Donja Lastva« (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 3/13), Izmjena i dopuna DSL-a „ARSENAL“ (»Sl.list CG« br. 57/19), Detaljnog urbanističkog plana „Mažina” (»Sl.list CG« br. 15/ 15) i Detaljnog urbanističkog plana »Seljanovo« (»Sl.list CG-opštinski propisi« broj 37/13), će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od  27.11.2023. godine do 12.12.2023. godine.

Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:

  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radija Tivat.

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 12.12. 2023. godine:

  • - putem pošte na adresu: Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Program javne rasprave - PDF
Odluka o pristupanju - PDF
Nacrt programskog zadatka sa elementima UTU - PDF post slika