Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU – Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa javne parking garaže

08 feb 2024

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU broj 09-333/23-993/9 od 08.02.2024. godine, koji je sastavni dio  Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa javne parking garaže na dijelu kat.parc.br. 3398 KO Tivat, u obuhvatu DUP-a „Tivat-Centar“ (»Sl.list CG« br. 21/18), će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od  08.02.2024. godine do 23.02.2024. godine.

Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:

  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radija Tivat.

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 23.02. 2024. godine:

  • - putem pošte na adresu: Opština Tivat, Trg magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Program javne rasprave - PDF Odluka o pristupanju izgradnji - PDF Nacrt programskog zadatka sa elementima UTU-a - PDF post slika