Javna rasprava – Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- Izgradnja trafostanice NDTS 10/0,4 kV 1×630 kVA

28 okt 2022
Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji trafostanice NDTS 10/0,4 kV 1x630 kVA, u okviru urbanističke parcele UP 22, formirane od dijela kat.par.br. 171 i dijela kat.par.br. 182 KO Tivat, i priključnih 10kV kablovskih vodova za uklapanje u 10kV mrežu, u zahvatu Državne studije lokacije "Dio Sektora 22" (»Sl.list CG« br. 30/17), će trajati 15 dana. Javna rasprave će se održati od  28.10.2022. godine do 12.11.2022. godine. Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:
  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.
Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radio Tivta. Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi. Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 12.11.2022. godine:
  • - putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me
O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Program javne rasprave Ponta Seljanova - PDF
Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa - PDF
Nacrt programskog zadatka sa elementima UTU - PDF