Javna rasprava – Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – infrastrukture (vodovodne i kanalizacione) u trupu šetališta od Sv.Roka do Lepetana

13 maj 2022
Na osnovu člana 223 Zakona o planiranju postora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” broj 64/17, 44/18 i 63/18),  člana 8  Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl. list Crne Gore“ – opštinski propisi, broj 18/14, 42/15 i 28/16) i člana 5 Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – Infrastrukture (vodovodne i kanalizacione) u trupu šetališta od Sv.Roka do Lepetana , a preko kat.parc.br.482 i 472 sve KO Lepetani i 745 KO Donja Lastva u obuhvatu Prostorno-urbanističkog plana Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/2010), Predsjednik Opštine Tivat donosi PROGRAM JAVNE RASPRAVE.   Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU broj 09-333/22-216/7 od 12.05.2022. godine, koji je sastavni dio  Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa - infrastrukture (vodovodne i kanalizacione) u trupu šetališta od Sv.Roka do Lepetana, a preko kat.parc.br.482 i 472 sve KO Lepetani i 745 KO Donja Lastva u obuhvatu Prostorno-urbanističkog plana Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/2010), će trajati 15 dana.   Javna rasprave će se održati od  14.05.2022. godine do 29.05.2022. godine. Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:
  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.
Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radio Tivta. Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi. Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 29.05. 2022. godine:
  • - putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

DOKUMENTACIJA ZA JAVNU RASPRAVU - PDF