Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2024. godinu

16 jan 2024

Predmet Javnog konkursa (u daljem tekstu: Konkurs) je raspodjela sredstava iz budžeta Opštine Tivat sportskim organizacijama za 2024. godinu.

I    USLOVI

Pravo učešća na Konkursu može ostvariti  sportska organizacija koja je:

 • upisana u Registar koji vodi nadležno ministarstvo;
 • registrovana na teritoriji opštine Tivat;
 • osnovana najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa;
 • izmirila poreske obaveze ili izvršila reprogram dugovanja;
 • podnijela godišnji izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava iz prethodne godine, koji je usvojila skupština te organizacije, u skladu sa Zakonom;
 • namjenski koristila sredstva dobijena na konkursu u poslednjoj godini u kojoj su sredstva dodjeljena toj organizaciji.

II    POTREBNA DOKUMENTA

Prijavu na konkurs sportska organizacija podnosi na propisanom obrascu, uz koju je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • rješenje nadležnog ministrstva da je sportska organizacija upisana u Registar sportskih organizacija;
 • uvjerenje matičnog saveza o broju registrovanih članova;
 • izvod iz evidencije članstva po uzrasnim kategorijama, ovjeren od strane odgovornog lica u sportskoj organizaciji;
 • uvjerenje Uprave za inspekcijske poslove da protiv sportske organizacije nije pokrenut postupak ili izrečena zabrana obavljanja sportske djelatnosti;
 • uvjerenje Poreske uprave o izmirenim obavezama, odnosno o reprogramu duga;
 • uvjerenje Centralne banke Crne Gore da račun nije u blokadi;
 • podatke o ostvarenim rezultatima za prethodnu godinu;
 • program rada sportske organizacije za tekuću godinu, sa specifikacijom troškova, planom i dinamikom realizacije;
 • ovjerenu izjavu ovlašćenog lica sportske organizacije o istinitosti podataka navedenih u prijavi.

III      PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu na Konkurs podnosi ovlašćeno lice sportske organizacije na propisanom obrascu broj 1 (nalazi se na zvaničnoj web stranici Opštine Tivat- www.opstinativat.me ).

Prijavu sa neophodnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Sekretarijat za društvene djelatnosti - Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2024. godinu“, neposredno na pisarnici Opštine Tivat (Građanski biro, I sprat), ili putem pošte na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg magnolija br.1, Tivat.

IV       ROK

Rok za prijavu na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa, zaključno sa    31.01.2024. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sportska organizacija koja nije izvršila obaveze iz prethodnog ugovora o sufinansiranju ne može dobiti sredstva za sufinansiranje u tekućoj godini.

Ovaj Konkurs se objavljuje na zvaničnoj web stranici Opštine Tivat www.opstinativat.me, na portalu Radija Tivat i na oglasnoj tabli Opštine Tivat.

Dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u Sekretarijatu za društvene djelatnosti, kancelarija br. 16 A ili na telefon 032-661-359.

Odluka o finansiranju sporta - PDF Javni konkurs - PDF Obrazac br.1 - Prijava na KO - WORD   post slika