Javni poziv za sprovođenje postupka javnog nadmetanja putem prikupljanja ponuda u postupku prodaje katastarske parcele broj 1503/1 K.O. Tivat

23 jan 2020
Javni poziv - pdf