Kontrola nelegalnih građevinskih radova u Tivtu

03 apr 2021

Službenici Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor danas u toku dana reagovali su na više lokacija u Tivtu i evidentirali slučajeve izvođenja građevinskih radova, bez prethodno pribavljenih neophodnih odobrenja i dozvola.

Prilikom izvođenja radova na pristupnom putu za plažu, investitor “Kalardovo plus” kod Kalardova, oštetio je vodovodnu cijev DN 100 kojom se snabdijevaju vodom potrošači na Brdištima i Ostrvu cvijeća. Radovi su izvođeni bez potrebne dokumentacije. Ekipa “Vodovoda i kanalizacije” Tivat radila je na otklanjanju nastale štete. Na lokaciju je izašla i Komunalna policija koja je konstatovala da će investitor preduzeću “Vodovod i kanalizacija” izmiriti štetu koja je nastala.

Komunalni inspektor sačinio je zabilješku o nelegalnoj gradnji od strane kompanije “Lotus Construction” u Ruljini, budući da izvođač radova nije prethodno pribavio prijavu gradnje. Zabilješka će biti proslijeđena nadležnoj urbanističko građevinskoj inspekciji, a Opština Tivat će i u narednom periodu sprovoditi kontrolu gradilišta i kažnjavati sve nelegalne aktivnosti.

post slika

Galerija