Lista studenata koji ispunja vaju uslove za dodjelu studentskih nag rada za studijsku 2022/23. godinu

04 nov 2022
Na osnovu člana  9 Odluke o nagrađivanju učenika i studenata ("SI. list  Crne Gore - opštinski propisi", br. 048/17, 025/22), Kornisija  za dodjelu studentskih nagrada objavljuje Listu studenata koji  ispunjavaju uslove za dodjelu  studentskih  nagrada za studijsku 2022/23. godinu - detaljnije