Obavještenje o Javnoj raspravi – Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa

20 jun 2022
Broj: 01- 332/22- 301/1 Datum: 20.06.2022. godine   Na osnovu člana 223 Zakona o planiranju postora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” broj 64/17, 44/18 i 63/18),  člana 8  Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl. list Crne Gore“ – opštinski propisi, broj 18/14, 42/15 i 28/16) i člana 5 Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – kablovskog voda koji će napajati trafostanicu NDTS 10/0.4 kV 2x1000kVA „Butiko“ i NDTS 10/0.4kV 2 x 1000 kVA „Voli“ sa trafostanice 35/10kV „Račica“, a prelazi preko dijelova kat.parc.br. 824, 1986/1, 1986/2 i 1990 sve KO Đuraševići u obuhvatu PUP-a (Prostorno – urbanističkog plana) Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 24/2010), Predsjednik Opštine Tivat donosi    

                                        PROGRAM JAVNE RASPRAVE

o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU broj 0902-332/22-261/9  i

Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa

kablovskog voda koji će napajati trafostanicu NDTS 10/0.4 kV 2x1000kVA „Butiko“ i NDTS 10/0.4kV 2 x 1000 kVA „Voli“ sa trafostanice 35/10kV „Račica“, a prelazi preko dijelova kat.parc.br. 824, 1986/1, 1986/2 i 1990 sve KO Đuraševići u obuhvatu PUP-a (Prostorno – urbanističkog plana) Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 24/2010)

 

  Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU broj 0902-332/22-261/9 i Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa kablovskog voda koji će napajati trafostanicu NDTS 10/0.4 kV 2x1000kVA „Butiko“ i NDTS 10/0.4kV 2 x 1000 kVA „Voli“ sa trafostanice 35/10kV „Račica“, a prelazi preko dijelova kat.parc.br. 824, 1986/1, 1986/2 i 1990 sve KO Đuraševići u obuhvatu PUP-a (Prostorno – urbanističkog plana) Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 24/2010), će trajati 15 dana.   Javna rasprave će se održati od  20.06.2022. godine do 04.07.2022. godine.   Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:
  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.
    Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radio Tivta.
Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 04.07. 2022. godine:
- putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1
- neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
- na e-mail urbanizam@opstinativat.me

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.
Odluka i programski zadatak - pdf
Program javne rasprave - pdf


Obrađivač,
Sekretarijat za uređenje prostora

PREDSJEDNIK OPŠTINE,
Željko Komnenović