Projekat rekonstrukcije benzinske pumpe na UP 184, koju čine kat. parcele br. 991 i 992/2 KO Tivat, u zahvatu DUP-a Mažina, opština Tivat

08 apr 2019

 

Elaborat - dalje

Obavještenje o javnom uvidu i javnoj raspravi za Elaborat - dalje

Dokumentacija - dalje

Obavještenje o javnom uvidu u dokumentaciju - dalje